Jak wykazano w tabeli źródła finansowania nowopowstałego


przedsiębiorstwa na podstawie kapitału własnego opierają się w głównej mierze


na zasobach własnych osób fizycznych zakładających działalność, gdyż sam


zysk netto i odpisy amortyzacyjne możliwe są dopiero po uzyskaniu środków


trwałych i dochodów, tak więc nie są dostępne na samym początku działalności.


Zewnętrzne źródła finansowania własnego firmy wymagają od jej właściciela


bądź pozyskania nowego inwestora co wiąże się pośrednio z odsprzedażą


części firmy, bądź z dopłat wspólników co ponownie łączy kapitał własny z


zasobami osób fizycznych. Emisja akcji jest możliwa jedynie w wypadku gdy


przedsiębiorstwo zaliczane jest przynajmniej do przedsiębiorstw średnich i


posiada już pewną pozycję na rynku. W wypadku sektora MSP jak stwierdza A.


Bretyn „zasoby własne podmiotów gospodarczych stanowią źródło


finansowania około 50% wydatków bieżących. Wysoki stopień


samofinansowania daje się także zauważyć w przypadku działalności


inwestycyjnej. W ostatnich latach ze środków własnych przedsiębiorstwa


24


pokrywały średnio niemal 75% wydatków inwestycyjnych"20. Wynika z tego fakt,


że ze względu na kalkulacje ryzyka nie tylko banki, ale także przedsiębiorstwa


szczególnie te mniejsze unikają zaciągania zobowiązań finansowych ze źródeł


obcych.


2.2 Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych


Odpisy amortyzacyjne „stanowią, wyrażone w pieniądzu, zużycie


środków trwałych zaliczane w koszty pewnego okresu np. miesiąca. W


określonym przedziale czasu wartość umorzenia równa się wartości


amortyzacyjnej środków trwałych.


W praktyce odpisy amortyzacyjne są dokonywane na podstawie planu


amortyzacji. Określa on stawki i kwoty rocznych odpisów amortyzacyjnych


poszczególnych środków trwałych."21


Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, a konkretnie opierając się


na ustawie Nieruchomości o rachunkowości22 za środki trwałe uznaje się rzeczowe aktywa


trwałe i inne im podobne, jeżeli spełniają następujące warunki23:


1. przewidywany okres ekonomicznej użyteczności jest dłuższy niż rok,


2. są kompletne i zdatne do użytku ( w momencie przyjęcia do używania)


3. są przeznaczone na potrzeby jednostki.


Do środków trwałych należy w szczególności zaliczyć następujące


składnik
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki